نانو تکمیل منسوجات نانو | نانو نسج چلیپا پیشگام در تکمیل منسوجات کشور

استفاده از نانوفناوری در تکمیل منسوجات

با استفاده از نانوفناوری امکان ایجاد خصوصیات جدید در منسوجات فراهم آمده است که برخی از این خصوصیات در نشان داده شده است.

نانوساختارهای مورد استفاده در تکمیل منسوجات از نظر نحوه عملکرد به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند.

در طبیعت، زنجیرهای سلولزی به صورت بلورهای فشرده (ویسکر) آرایش می یابند؛ که این ساختار از طریق پیوندهای هیدروژنی درون و میان مولکولی تثبیت می شود و به این سبب در آب و اکثر حلال های آلی انحلال ناپذیر هستند. واژه “ویسکر”به نانوالیاف میله ای شکل بلوری گفته می شود.

لباس کودک نانو ضد آب

از جمله کاربردهای تکمیل منسوجات با استفاده از ویسکرها می توان به دافع آب و لک کردن منسوجات بدون تغییر در میزان قابلیت تنفس(عبور هوا) منسوجات اشاره کرد. از این رو در مقایسه با منسوجات تکمیل شده با رزین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشند.