شرایط گارانتی

شركت چلیپا ماشین آلات تکمیل خود را از نظر عیب و نقص در ساخت و تولید و جنس و مواد بكار رفته تضمین می نماید.

این تضمین كلیه قطعات ماشین آلات بجز موارد ذیل را در بر می گیرد.

ابزارها، ‌تسمه ها و ابزار درگیر مثل غلطك و جكها و کاور دستگاه

زمان گارانتی (دوره تضمین)

دوره تضمین برای ماشین آلات، متعلقات و قطعات جایگزین حداكثر ۶ ماه از تاریخ نصب برای هر نوع ماشین بشرح زیر می باشد.

سایر مسئولیت ها و تعهدات چلیپا

* شركت چلیپا پس از اعلام كتبی خریدار مبنی بر بروز عیب و نقص ناشی از ساخت و تولید ماشین در دوره تضمین، در اولین فرصت نســبت به اعزام كارشناس جهت بررسی و تشخیص دقیق مشكل، عیب و نقص اقدام نموده، بر اساس نتایج حاصل از بررسی، متخصص یا متخصصین مورد نیاز را جهت تعویض یا تعمیرات به محل اعزام نموده و یا حسب تشخیص درخواست ارسال دستگاه را جهت تعمیرات مورد نیاز به كارگاه مركزی شركت چلیپا می نماید.

**یادآوری **

چنانچه اطلاعات ارسالی در خصوص نقائص عنوان شده حسب تشخیص نانو نسج چلیپا كافی باشد اعزام كارشناس جهت بررسی اولیه منتفی خواهد بود.

* هزینه (بهای) قطعات تعویضی مشمول گارانتی و همچنین اجرت تعویض و تعمیر به عهده شركت چلیپا خواهد بود.

* جایگزین اقلام سرویس كه بعلت عیب و نقص بوجود آمده (در ساخت و تولید) غیر قابل استفاده مجدد گردیده بعهده نانو نسج چلیپا می باشد.

* مابقی اقلامی كه به این ترتیب جایگزین می گرددبایستی به نانو نسج چلیپا تحویل گردد.

سایر تعهدات و مسئولیتهای خریدار

۱- ارائه مدارك ودلایل نقص دستگاه توسط خریدار .

۲- ارائه هشدار به موقع در خصوص خرابی قطعات مشمول تضمین .

۳- آماده كردن به موقع دستگاه برای تعمیر و تعویض .

۴- انجام و اجرای دستورالعمل های تیراژه ماشین در جهت نگهداری و بهره برداری صحیح از دستگاه بخصوص استفاده برق صنعتی مناسب اقلام جایگزین متناسب با فرسایش و خستگی عادی.

۵- پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت و غذای متخصصین اعزامی نانو نسج چلیپا به محل.

۶- پرداخت هزینه های ارسال قطعات و نیز هزینه های جابجائی و حمل دستگاه به تعمیرگاه مركزی چلیپا و بالعكس .

۷- پرداخت هزینه های كارگری (بجز موارد تحت مسئولیت چلیپا) و همچنین هزینه های تجهیزات برای جابجائی قطعات در محل.

۸- پرداخت هرگونه عوارض و مالیات محلی در صورت وجود.

۹- در صورت انتقال و واگذاری دستگاه به شخص ثالث، خریدار متعهد می گردد کپی مستندات مربوط به فروش دستگاه به مالک جدید و همچنین کپی فرم شرایط گارانتی را که به امضاء خریدار جدید رسیده است ظرف یک هفته به نانو نسج چلیپا ارائه و تسلیم نماید.

موارد نقض كننده گارانتی

۱- استفاده از قطعات و لوازمی كه توسط نانو نسج چلیپا فروخته نشده باشد و یا مورد تایید نانو نسج چلیپا نباشد.

۲- تعمیرات نادرست و غیر اصولی و نامعمول و نامعقول دستگاه.

۳- تاخیر در آماده نمودن دستگاه جهت تعمیرات پس از آنكه مشكل و عیب عنوان گردد خاصه آماده نبودن دستگاه در زمان حضور متخصص چلیپا جهت تعمیرات در محل.

۴- تعمیرات غیرمجاز و یا تنظیمات و اعمال تغییرات بدون مجوز .

۵- هرگونه استفاده و یا نصب قطعات و یا اجزائی که چلیپا از نظر فنی تائید نکرده باشد.

۶- عدم تعویض به موقع روانكارها و… طبق دستور العمل اعلام شده از طرف چلیپا .

۷- بازکردن و یا دستکاری ژنراتور دستگاه با دستگاه مشابه دیگر.

۸- عدم اطلاع سریع خرابی .

**یادآوری**

ترمیم ضایعات و تعویض قطعات تحت این تضمین نامه محدود است بشروط مقرر در مورد مواد (ماتریال) و خدماتی كه قید گردیده و لذا نانو نسج چلیپا مسئولیتی در قبال خسارت و صدمات ناشی از تصادفات و پی آمد های مرتبط به آن نخواهد داشت.