پارچه ضد حریق نانو تکمیل | کند سوز کردن منسوجات و پوشاک

مقدمه:

الیاف مختلف قابلیت اشتعال متفاوتی دارند، از الیاف بسیار آتش گیر مانند سلولز تا برخی از الیاف مصنوعی که ذاتاً ضد آتش هستند. پارچه های تهیه شده از الیاف طبیعی نظیر پنبه و کتان بدون انجام فرایند تکمیل به آسانی و با سرعت بسیار زیادی آتش می گیرند. منسوجات ضد آتش در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

نانو تکمیل ضد حریق یا کند سوز منسوجات یا پوشاک چیست ؟

تکمیل ضد آتش یا کندسوز، تکمیلی است که مقاومت پارچه را نسبت به اشتعال افزایش می دهد. ترکیبات ضد آتش (کندسوز)، به منظور کاهش ایجاد احتراق و یا کاهش نفوذ شعله به درون ماده مورد استفاده قرار می گیرند.

به دو روش فیزیکی و شیمیایی پارچه را کند سوز یا ضد حریق میکنند:

سامانه های کندسوز، به روش فیزیکی از طریق خنک کردن، ایجاد لایه های محافظ و یا رقیق کردن گازهای سوختنی، و یا به روش شیمیایی با واکنش در فاز گازی یا متراکم، عمل می نمایند. این مواد با هدف افزایش زمان شروع احتراق، بهبود خاصیت احتراق خود به خودی در پلیمرها و کاهش حرارت آزاد شده در حین احتراق به کار می روند.

نانو مواد کند سوز کننده و ضد حریق کننده:

نمک های آلومینیوم، بور، ازت، برم و یا ترکیبات فسفردار، مواد آلی کلر دار و یا اکسید سایر فلزات از جمله ترکیبات مورد استفاده می باشند.

ضد حریق و کند سوز کردن پارچه . نانو ضد حریق پارچه . نانو کند سوز پارچه . ضد حریق کردن منسوجات . کند سوز کردن منسوجات . نانو تکمیل ضد حریق . نانو تکمیل کند سوز . تبدیل پارچه معمولی به ضد حریق . تبدیل پارچه معمولی به کند سوز . نانو محلول ضد حریق و کند سوز . نساجی تکمیلی ضد حریق . نانو تکمیل کند سوز منسوجات . نانو تکمیل ضد حریق منسوجات . ضد حریق کردن لباس کار پوشاک فورم پارچه ضد حریق نانو . پارچه ضد حریق .